Pileći paprikaš sa knedlama - recept koji svaki put uspe

Pileći paprikaš sa knedlama - recept koji svaki put uspe Pileći paprikaš sa knedlama - recept koji svaki put uspe

 

Potrebno:

Pi­le – 1 kom (oko ki­lo­gram);
cr­ni luk – 500 gr;
pa­ra­dajz – 2 kom;
pa­pri­ka ba­bu­ra – 1 kom;
ale­va pa­pri­ka;
per­šu­nov list;
ulje;
so; bi­ber.

Za knedle:
ja­ja – 2 kom;
ulje;
bra­šno

Priprema:

Pre sve­ga pi­len­ce (oko ki­lo­gram) va­lja is­tran­ži­ra­ti na ba­ta­ke, ka­ra­ba­ta­ke, kril­ca, ba­ta­či­će i be­lo me­so što se još po­de­li na dva pu­ta po tri de­la. Le­đa i ši­ju va­lja osta­vi­ti. Tre­ba­će za ka­kvu su­pi­cu.

Ona­mo se na vre­lom ulju pro­pr­ži (dok ne smek­ša) po­la ki­la uso­lje­nog lu­ka isec­ka­nog na re­bar­ca, do­da se pa­pri­ka ise­če­na na koc­ki­ce, ma­lo ale­ve pa­pri­ke, pa uba­ci tran­ži­ra­no pi­len­ce. Sve se na­li­je ča­šom vo­de, pa krč­ka na la­ga­noj va­tri dok me­so ne smek­ša ka­ko va­lja. Tek ta­da se olju­šte dva ve­ća pa­ra­daj­za, isec­ka­ju se na koc­ki­ce pa uba­ce u pa­pri­kaš.

Do­da se i isec­ka­na ve­za per­šu­no­vog li­sta, još do­so­li ako tre­ba i po­bi­be­ri, pa krč­ka još oko po­la sa­ta na ti­hoj va­tri, uz me­ša­nje. Ovaj pa­pri­kaš tre­ba da ima do­sta teč­no­sti, jer još sve ni­je go­to­vo.

Ne­do­sta­ju mu knedle, ko­je će kao žu­ti nar­ci­si da iz­vi­ru­ju iz cr­ve­nog pa­pri­ka­ša.

Dva žu­man­ce­ta, sneg od be­la­na­ca, ma­lo ulja i so­li ume­se se s bra­šnom ta­ko da ru­ka­ma mo­gu da se ob­li­ku­ju knedle. Da bu­du tan­ke i du­ge kao ma­li prst. Ona­mo se uvri­je sla­na vo­de, pa no­kle ku­va­ju dok ne is­pli­va­ju na po­vr­ši­nu. Ka­ši­kom s ru­pa­ma iz­va­de se, pro­ce­de, pa ume­ša­ju s pa­pri­ka­šem.

Na­rav­no, ovo mo­že i jed­no­stav­ni­je: uz ku­va­ne go­to­ve ma­ka­ro­ne, ali to on­da vi­še ni­je to.

Izvor: danas.rs

Možda će vas interesovati i...